Nothing Hidden Ministries Nederland

Nothing Hidden Ministries Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@nothinghidden.nlwww.nothinghidden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nothing Hidden Ministries Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bij deelname aan een door Nothing Hidden Ministries Nederland georganiseerde workshop, wordt er middels een aanmeldformulier informatie verzameld welke zich richt op de beoogde workshop.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nothinghidden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nothing Hidden Ministries Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of activiteiten van Nothing Hidden Ministries Nederland bekend te maken
 • Je te informeren over wijzigingen van onze activiteiten of dienstverlening
 • Bij deelname aan een door Nothing Hidden Ministries Nederland georganiseerde workshop, wordt er middels een aanmeldformulier informatie verzameld welke zich richt op de beoogde workshop. Deze informatie wordt gebruikt om de workshop zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Nothing Hidden Ministries Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nothing Hidden Ministries Nederland) tussen zit. Nothing Hidden Ministries Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven. Dit kan doelgroep gericht zijn voor bepaalde activiteiten.

Standaard kantoorautomatisering toepassingen voor mail, tekstverwerking en agendaplanning.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Nothing Hidden Ministries Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard zolang je betrokken bent bij Nothing Hidden MinistriesNederland. De gegevens worden direct verwijderd als je zelf aangeeft niet meer betrokken te willen zijn bij Nothing Hidden Ministries Nederland
 2. Om je goed van dienst te kunnen zijn bij deelname aan een door Nothing Hidden Ministries Nederland georganiseerde workshop, worden de gegevens van het aanmeldformulier voor de workshop tot maximaal één jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Nothing Hidden Ministries Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zal vooraf aan je geïnformeerd worden en je kunt hier bezwaar tegen maken (m.u.v. de wettelijke verplichtingen)

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Zie hiervoor de aparte pagina over cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nothing Hidden Ministries Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nothinghidden.nl

Nothing Hidden Ministries Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Nothing Hidden Ministries Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nothinghidden.nl